Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty s kľúčovým slovom: audity

    Nájdené 18 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je spracovanie energetického auditu - predmetom zákazky je spracovanie energetického auditu a vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane všetkých dokladov pre konanie o vydaní stavebného povolenia vo vykonávacom (realizačnom) stupni pre stavbu Hasičsk...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je energetický a technický audit budov - predmetom tejto zákazky je spracovanie energetického a technického auditu za účelom vzniku súhrnného, kvalifikovaného a detailného opisu technického stavu vybraných objektov a budov - bližšie informácie v prílohe...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štatutárny audit - predmetom zákazky je štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 a za rok 2024, štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 a za rok 2024 a štatutárny audit súladu konsolidovanej výročnej správy s...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vykonanie auditu za roky 2023, 2024 a 2025 - predmetom zákazky je vykonanie auditu za roky 2023, 2024 a 2025 v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pred...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štatutárny audit účtovných závierok - predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to konkrétne poskytnutie komplexných audítorských služieb súvisiacich s auditom účtovnej závierky za roky 2023, 2024, 2025 a 2026 vrátane auditu súladu výročnej správy s...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je audit účtovných závierok a výročných správ na roky 2023 - 2025 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Slovenská republika Termín pre podanie ponúk: - 01.08.2023 do 10:00 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je energetický audit vybraných objektov - energetické audity budov budú navrhnuté v súlade s návodom na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy úspora globálneho ukazovateľa každej jednotlivej budo...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je účelový energetický audit (Plán obnovy a odolnosti) - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - Nitriansky kraj Termín pre podanie ponúk: - 19.07.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 65.080,91 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je audit na roky 2023, 2024 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 21.06.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 26.000,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výkon kontroly verejných obstarávaní - predmetom zákazky je poskytnutie služby výkon kontroly verejných obstarávaní v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je energetický audit budov - predmet zákazky zahŕňa minimálne - miestne šetrenia - vyhotovenie a spracovanie fotodokumentácie z jednotlivých fáz miestnych šetrení - vyhodnotenie teplotných meraní a súvisiace analytické činnosti s tým súvisiace - vypr...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú audítorské služby vzťahujúce sa na Predakreditačné posúdenie platobnej agentúry v programovom období 2023-2027 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 28.02.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 72.6...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je overenie, posúdenie a opodstatnenosť oprávnených nákladov a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Trenčiansky kraj Termín pre poda...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je certifikácia systému podľa STN EN ISO 9001:2016 - vyriešenie otvorených otázok systému manažérstva - posúdenie dokumentácie systému manažérstva, spracovanie plánu auditu - naplánovanie a vykonanie certifikačných auditov na mieste - zhodnotenie a za...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú finančné a audítorské služby – štatutárny audit - predmetom zákazky je poskytovanie služieb za účtovné obdobie rokov 2022, 2023 a 2024 v nasledovnom rozsahu: posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa; preverovanie účtov a pre...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je statutárny audit účtovnej závierky - predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je certifikácia v oblasti zvárania ŽKV - požadujeme vykonanie recertifikačného auditu a vydanie nového certifikátu do termínu platnosti pôvodného certifikátu do 03.04.2022 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre pod...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vykonanie auditu - overenie individuálnej účtovnej závierky za roky 2021, 2022, 2023 s vypracovaním audítorskej správy a overenie súladu údajov uvedených vo výročnej správe s údajmi uvedenými v účtovnej závierke za roky 2021, 2022, 2023 - bližšie inf...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 132 231 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené