Obchodné podmienky MojeDopyty.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky pre registráciu firmy (ďalej len "Podmienky") do služby MojeDopyty.sk (ďalej len "Služba") upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Business Aggregator s.r.o., sídlom Sluneční náměstí 2583/1, 158 00, Praha 5, IČ: 08320349 (ďalej len "Prevádzkovateľ") a podnikateľským subjektom v rámci služby MojeDopyty.sk (ďalej len "Firma").

2. Definícia pojmov

2.1. Firma - je podnikateľský subjekt, dodávateľ služieb či tovaru, ktorý je registrovaný u Prevádzkovateľa v rámci služby MojeDopyty.sk a ktorému sú zasielané dopyty od Dopytujúcich.

2.2. Prevádzkovateľ - obchodná spoločnosť Business Aggregator s.r.o., sídlom Sluneční náměstí 2583/1, 158 00, Praha 5, IČ: 08320349, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 316244.

2.3. Dopytujúci - súkromná, fyzická alebo právnická osoba či inštitúcia, ktorá si prostredníctvom dopytových systémov 123dopyt.sk, AAAdopyt.sk zadá dopyt. V prípade webu ÚradnáNástenka.sk sa jedná o verejnú zákazku spracovanú prostredníctvom jej systému.

2.4. Služba - internetová stránka www.mojedopyty.sk, ktorá slúži k sprostredkovaniu kontaktu medzi Dopytujúcim a Firmou za účelom vzájomnej obchodnej spolupráce.

3. Popis služby

Prevádzkovateľ umožňuje Firmám odber dopytov a verejných zákaziek prostredníctvom Služby zasielaním na e-mail. Pre zistenie kontaktu na Dopytujúceho Firma otvára kontaktné údaje Dopytujúceho v rámci webu Služby. Služba slúži k sprostredkovaniu kontaktu medzi Dopytujúcim a Firmou za účelom vzájomnej obchodnej spolupráce. Firma si môže zvoliť či upraviť odbory zasielania obchodných príležitostí, kľúčové slová pre zasielanie a ďalšie náležitosti cielenia podľa profilu Služby.

4. Registrácia Firmy

4.1. Tieto Obchodné podmienky sú pre Firmy záväzné a registráciou do Služby s nimi Firma bez výhrad súhlasí. Registráciu realizuje Firma u Prevádzkovateľa elektronicky či prostredníctvom telefonického rozhovoru, teda pomocou prostriedkov na diaľku. Registrácia je z hľadiska uzatvorenia zmluvy záväzná pre obe zmluvné strany.

4.2. Registráciou získava Firma neobmedzenú možnosť otvárania kontaktov dopytov a verejných zákaziek a prístup do profilu cielenia. Ako prihlasovacie meno slúži e-mail, ktorý uvediete pri registrácii. Heslo si vygenerujete pomocou tlačidla zabudnuté heslo.

4.3. Firma súhlasí so zasielaním dopytov a verejných zákaziek a ďalej so zasielaním e-mailových oznámení Prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú prevádzkovania Služby a nastavenia užívateľského účtu Firmy.

4.4. Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Firmou je uzatvorená dištančným spôsobom, prostriedkami na diaľku. Na základe uzatvorenej zmluvy vystaví Prevádzkovateľ daňový doklad faktúru so splatnosťou 14 dní. Uskutočnením platby se rozumie pripísanie platby na bankový účet Prevádzkovateľa.

4.5. Firma môže odstúpiť od uzatvorenej zmluvy. V prípade odstúpenia Firmy od uzatvorenej zmluvy do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy je, vzhľadom k poskytovanému neobmedzenému plneniu služby, Firma povinná uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok vo výške 50% z predplatného. V prípade odstúpenia Firmy od uzatvorenej zmluvy v termíne 3 a viac dní od uzatvorenej zmluvy je Firma povinná uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok vo výške 100% z predplatného.

5. Popis tarifov

5.1. Free tarif

V rámci Free tarifu je Firme bezplatne umožnené obmedzené zasielanie dopytov Prevádzkovateľom. Počet otvorenia kontaktov na Dopytujúcich je obmedzený v rámci časového obdobia.

5.2. Premium tarif

5.2.1. Popis Premium tarifu. Prevádzkovateľ umožňuje Firmám neobmedzené zasielanie dopytov s neobmedzeným počtom otvorených kontaktov na Dopytujúcich so záväzkom Firmy uhradiť paušálnu platbu za zrealizovanú zákazku. Dopyty a verejné zákazky sú zasielané Službou pomocou e-mailu a jedná sa o oprávnený záujem zmluvných strán na základe uzatvorenej zmluvy. Cielenie zaisťuje profil, kde je možné nastaviť odbory, kľúčové slová a ďalej obraty dopytov či verejných zákaziek.

5.2.2. Platba za Premium tarif. Paušálna platba za zrealizovanú zákazku sa účtuje z čiastky predplatného podľa cenníka Prevádzkovateľa. Predplatné hradí Firma dopredu na základe vystaveného daňového dokladu. Platnosť predplatného nie je časovo obmedzená. V prípade využitia predplatného v plnej výške na paušálne platby za realizované zákazky je Firma vyzvaná k opätovnej úhrade predplatného.

5.2.3. Identifikácia realizovaných zákaziek. Za účelom identifikácie realizovaných zákaziek je Firma vyzvaná e-mailovou správou na začiatku mesiaca za uplynulý kalendárny mesiac k označeniu všetkých realizovaných zákaziek. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo identifikovať realizáciu zákaziek prostredníctvom e-mailového či telefonického kontaktovania Firiem a Dopytujúcich. Firma sa zaväzuje k súčinnosti pri identifikácii realizovaných zákaziek a k pravdivému označeniu realizovaných zákaziek. V prípade zistenia neposkytnutia informácie o realizovanej zákazke sa Firma zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške paušálnej platby za zrealizovanú zákazku, čím nie je dotknutá oprávnená paušálna platba za zrealizovanú zákazku.

5.3. Paušálny tarif

5.3.1. Popis Paušálneho tarifu. Prevádzkovateľ umožňuje objednávateľovi neobmedzené zasielanie dopytov s neobmedzeným počtom otvorených kontaktov na dopytujúcich so záväzkom objednávateľa uhradiť paušálnu platbu za obdobie plnenia služby. Dopyty a verejné zákazky sú zasielané službou pomocou e-mailu a jedná sa o oprávnený záujem zmluvných strán na základe uzatvorenej zmluvy. Cielenie zaisťuje profil, v ktorom je možné nastaviť kategórie, kľúčové slová a taktež lokalitu dopytov či verejných zákaziek.

5.3.2. Platba za Paušálny tarif. Paušálny tarif sa hradí na časové obdobie 12 mesiacov. Predplatné hradí objednávateľ na základe vystaveného daňového dokladu. Služba nie je automaticky predlžovaná, po uplynutí obdobia jej platnosť končí.

5.3.3. Garancia zárobku. Garancia zárobku platí iba pre nové Firmy a služby Paušálny tarif od 16.8.2021 v prípade, že táto garancia zárobku bola súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne a súčasne bola príslušná faktúra uhradená do jej splatnosti.
Prevádzkovateľ vráti Firme na vyžiadanie 50% platby v prípade, že prostredníctvom služby Mojedopyty.sk nezíska žiadneho zákazníka. Podmienkou uplatnenia nároku na vrátenie 50% registračného poplatku je vyplnenie refundačného formulára Firmou, úradné overenie podpisu majiteľa firmy, konateľa či OSVČ a zaslanie na poštovú adresu Business Aggregator s.r.o., Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 a to doporučene, počas posledného týždňa platnosti služby. V prípade nesplnenia týchto podmienok nárok na uplatnenie garancie zárobku zaniká. V prípade priznania nároku na vrátenie 50% platby je na e-mail Firme poslaný Opravný daňový doklad (ďalej len ODD) a čiastka je poslaná späť potom, čo Prevádzkovateľ obdrží potvrdené ODD späť od Firmy s vyplneným bankovým účtom pre zaslanie platby.

5.3.4. Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu. Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu platí iba pre nové Firmy služby Premium tarif od 1.1.2024, a to iba za predpokladu, že táto garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu bola súčasťou uzavretej zmluvy po telefóne a súčasne bola príslušná faktúra uhradená do konca danej splatnosti. Prevádzkovateľ vráti Firme na jej vyžiadanie nevyčerpaný kredit bez udeleného kreditu zadarmo. Podmienkou uplatnenia nároku na vrátenie je vyplnenie refundačného formulára Firmou, úradné overenie podpisu majiteľa firmy, konateľa či SZČO a zaslanie na poštovú adresu Business Aggregator s.r.o., Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 a to doporučene, v priebehu 37. mesiaca plnenia Služby (nasledujúci mesiac po 3 rokoch od aktivácie). V prípade nesplnenia týchto podmienok nárok na uplatnenie vrátenia nevyčerpaného kreditu zaniká. V prípade priznania nároku je na e-mail Firme zaslaný Opravný daňový doklad (ďalej len ODD) a čiastka je zaslaná späť potom, čo Prevádzkovateľ dostane potvrdené ODD späť od Firmy s vyplneným bankovým účtom pre zaslanie platby.

5.4. Odporúčané firmy

Služba Odporúčané firmy zvýrazňuje a uprednostňuje dodávateľa v sekciách katalógu dodávateľov MojeDopyty.sk s možnosťou vloženia loga k firemnému zápisu.

5.5. Aktualizácia profilu

Objednávateľom služieb MojeDopyty.sk je aktivovaná služba Aktualizácia profilu, v rámci ktorej prebieha aktualizácia kontaktných údajov, tj. e-mail, telefón, www, adresa, kontrola záznamu firmy v registroch a evidencii verejnej správy (Obchodný register Slovenskej republiky, Živnostenský register Slovenskej republiky a podobne) podľa platného cenníka služieb. V rámci služby Aktualizácia profilu prebieha ďalej 1 x za týždeň aktualizácia verejných hodnotení firmy po celú dobu platnosti služby.

6. Práva a povinnosti Firmy

Firma súhlasí s poskytnutím pri registrácii zadaných či pozdejšie editovaných informácií vrátane kontaktných údajov Prevádzkovateľovi a jeho spolupracujúcim subjektom. Všetky údaje, ktoré Firma uvedie, nesmú byť v rozpore s platnými právnymi predpismi SR, nesmú porušovať všeobecne platné etické a morálne princípy, nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa. Firma sa zaväzuje, že nebude zasielané dopyty zneužívať k páchaniu trestnej činnosti, čím by mohla poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený a povinný spolupracovať s príslušnými úradmi a poskytnúť im vyžiadané informácie vrátane údajov poskytnutých Firmou.

7. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť registráciu Firmy a odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, pokiaľ je jednanie Firmy v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, v rozpore s dobrými mravmi, ak jednanie Firmy porušuje záujmy tretích osôb, ak Firma uvádza nepravdivé údaje o svojej činnosti, ak Firma šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa, ak Firma zasiela nevyžiadané obchodné oznámenie alebo ponuku služieb Dopytujúcim nesúvisiacu s obsahom dopytov, ak Firma zneužíva získané kontakty k podvodnému jednaniu či páchaniu trestnej činnosti alebo ak svojim jednaním Firma poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa. V takom prípade – odstúpenie od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa z vyššie uvedených dôvodov - sa nezakladá žiadna príčina vzniku finančného vyrovnania s Firmou v rámci platených služieb.

8. Pravidlá pre spracovanie osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Firmy osobné údaje vo forme nahrávok hovorov a ďalej vo forme písomnej či e-mailovej, najmä meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie dopytov verejných zákaziek medzi Firmou a Dopytujúcimi. Firma súhlasí s nahrávaním hovorov, ktoré sú uskutočnené za účelom uzatvorenia zmluvy, servisnej činnosti v rámci služby a ďalej v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb. Poskytovateľ služby má právo zasielať obchodné oznámenia s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, apod., Firme e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky. Firma má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné oznámenie, ktoré bolo zaslané e-mailom. Viacej k ochrane osobných údajov tu.

9. Záverečné ustanovenie

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou Firmy je vyjadrený súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami. Ďalšie zmluvné vzťahy nesmú byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi. Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Prevádzkovateľom a Firmou v okamihu riadne uzatvorenej zmluvy dištančným spôsobom prostriedkami na diaľku. Takto uzatvorenou zmluvou Firma potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením. Spoločnosť Business Aggregator s.r.o. si ako Prevádzkovateľ služby vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.mojedopyty.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2019.

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 156 400 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2024 | všetky práva vyhradené